Regulamin korzystania ze Strony

  Właścicielem i wydawcą Strony jest Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000034442, NIP: 7770003038, REGON: 631000141, o kapitale zakładowym: 299.510.000,00 zł (zwana dalej jako “Wyborowa Pernod Ricard” lub “my”).

  Redaktor naczelny: Anna Parysz

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Strony, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: regulamin@wyborowa.pl

  Firma hostingowa: Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226, Seattle, WA 9810861226 http://aws.amazon.com

   

  Regulamin

  Poniższe warunki (zwane dalej “Regulaminem”) mają zastosowanie do użytkowników, osób przeglądających stronę internetową i wszystkich osób, które mają dostęp do strony https://www.martell.com/pl-pl/ (zwanej dalej “Stroną”).

  Informujemy, że korzystanie z Witryny oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a niniejszy Regulamin stanowi pełną i wyłączną treść tej umowy. Wyborowa Pernod Ricard jest dostawcą usług w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Korzystając ze Strony lub przeglądając ją, użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności oraz Politykę Plików Cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy nie korzystać ze Strony.

  Dostęp do Strony lub korzystanie z niej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Aby móc korzystać z niniejszej Strony, użytkownik musi być w wieku uprawniającym go do legalnego spożycia alkoholu. W przeciwnym wypadku prosimy nie korzystać ze Strony.

   

  1. Wymagania wiekowe dotyczące korzystania ze Strony

  Aby móc korzystać z tej Strony, użytkownik musi być w wieku określonym przez przepisy prawne państwa miejsca jego zamieszkania regulujące spożycie alkoholu; w przeciwnym razie prosimy o opuszczenie tej Strony. Osoby spełniające wymóg wiekowy prosimy o umiarkowane spożywanie naszych napojów alkoholowych. W niektórych krajach istnieje zakaz odwiedzania takich stron jak nasza z uwagi na obowiązujące w nich lokalne przepisy prawa zabraniające sprzedaży i/lub promocji napojów alkoholowych. Osoby odwiedzające tę Stronę z kraju, w którym obowiązuje taki zakaz, są proszone o niezwłoczne jej opuszczenie. Osobom, które nie znają obowiązujących w ich kraju przepisów prawa w tym zakresie, zalecamy opuszczenie tej Strony, a przed kontynuowaniem korzystania z niej prosimy o zapoznanie się z przysługującymi im w tym zakresie uprawnieniami.

  2. Postępowanie użytkownika

  Użytkownik zapewnia i oświadcza, że jest w minimalnym wieku wymaganym przez przepisy prawa uprawniające go do spożycia i/lub zakupu alkoholu zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju jego zamieszkania. Podczas korzystania ze Strony zabrania się umieszczania, publikowania, przesyłania, rozpowszechniania czy publikowania w inny sposób za jej pośrednictwem jakichkolwiek materiałów, które: (a) są niezgodne z prawem, zawierają groźby, są napastliwe, bluźniercze, dręczące, oszczercze, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, zwodnicze, oszukańcze, zawierają wyraźne lub graficzne opisy lub relacje z aktów seksualnych (w tym między innymi język seksualny o charakterze przemocy i gróźb skierowany do innej osoby lub grupy osób), naruszają czyjąś prywatność lub są nienawistne; (b) ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom odwiedzenie Strony i korzystanie z niej; (c) stanowią lub zachęcają do zachowań, które mogłyby stanowić przestępstwo lub prowadzić do poniesienia odpowiedzialności cywilnej; lub (d) zawierają wirusa lub inny szkodliwy składnik, dowolnego rodzaju reklamę lub fałszywe bądź wprowadzające w błąd informacje o pochodzeniu lub stwierdzenia faktów.
  Użytkownik również zapewnia i zobowiązuje się do tego, że nie będzie: (a) podszywał się pod inne osoby lub podmioty ani fałszywie je przedstawiał; (b) przesyłał, publikował, przekazywał, reprodukował, rozpowszechniał ani w jakikolwiek sposób wykorzystywał jakichkolwiek informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem Strony lub w celach komercyjnych (innych niż wyraźnie dozwolone przez dostawcę takich informacji lub innych materiałów); ani (c) podejmował prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Strony.

  3. Odpowiedzialne spożywanie alkoholu

  Użytkownik zapewnia i oświadcza, że jest w minimalnym wieku wymaganym przez przepisy prawa uprawniające go do spożycia i/lub zakupu alkoholu zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju jego zamieszkania. Żadna witryna internetowa, która nie posiada konta (Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, itp.) odnoszącego się do danej marki, nie powinna być widoczna dla osób w wieku poniżej dozwolonego wieku spożycia alkoholu.

  Wyborowa Pernod Ricard i wszystkie firmy należące do Grupy Pernod Ricard od dawna angażują się w promowanie odpowiedzialnego spożywania napojów alkoholowych i zniechęcanie do niewłaściwego korzystania z naszych produktów.

  Nasze działania wchodzą w szeroki zakres inicjatyw i są prowadzone we współpracy z wieloma organizacjami, w tym stowarzyszeniami branżowymi, organami regulacyjnymi i przedstawicielami organów władzy publicznej.

  Korzystając ze Stron lub Kont Społecznościowych marki, użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie, publikowanie lub przekazywanie treści związanych z promowaniem odpowiedzialnego spożywania alkoholu oraz na zniechęcanie do nieumiarkowanej lub nieodpowiedniej konsumpcji naszych produktów. Aby zapewnić wykonanie tego zobowiązania w zakresie powyższej zgodności, zabrania się użytkownikom wysyłania, publikowania, przekazywania, rozpowszechniania lub w inny sposób publikowania za pośrednictwem Stron i Kont Społecznościowych jakichkolwiek materiałów, które:

  • zawierają informacje o osobach, które są lub wydają się być w wieku poniżej wieku uprawniającego je do spożycia alkoholu, łącznie z przedstawieniem ich spożywających napoje alkoholowe;
  • są tworzone przez osoby, które nie osiągnęły wieku uprawniającego do spożycia alkoholu;
  • zachęcają do zakupu lub spożywania napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie lub nielegalnego, nieodpowiedzialnego bądź nieumiarkowanego spożywania alkoholu;
  • promują nadmierną konsumpcję lub potępiają bądź krytykują w jakikolwiek sposób każdego, kto zdecyduje się nie pić alkoholu;
  • przedstawiają nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu w pozytywnym świetle lub łączą spożywanie alkoholu z prowadzeniem samochodu, obsługą wszelkiego rodzaju maszyn lub angażowaniem się w niebezpieczne działania;
  • sugerują, że napoje alkoholowe przynoszą wszelkie korzyści fizyczne, psychologiczne, intelektualne lub przyczyniają się do sukcesu seksualnego;
  • sugerują, że napoje alkoholowe dają poczucie pewności siebie lub pomagają przezwyciężyć problemy indywidualne lub społeczne;
  • gloryfikują wartość mocy alkoholu lub odnoszą się do odurzającego działania napojów alkoholowych;
  • wspominają o spożywaniu alkoholu w związku z jakimikolwiek nielegalnymi, antyspołecznymi, niebezpiecznymi, agresywnymi lub gwałtownymi zachowaniami.

  Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wszelkich wypowiedzi, które nie są zgodne z powyższymi zasadami.
  Więcej informacji o naszym zaangażowaniu jest dostępnych pod adresem: www.wise-drinking.com.

  Dostęp do Strony jest dozwolony tymczasowo, a my zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Strony bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Strona jest niedostępna w dowolnym czasie lub okresie. Zabrania się modyfikowania, kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ponownego publikowania, przesyłania, publikowania czy przekazywania jakikolwiek sposób materiałów ze Strony bez uprzedniej pisemnej zgody Wyborowej Pernod Ricard. Wyborowa Pernod Ricard jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Strony i wszelkich materiałów na niej publikowanych. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. Ani tytuł prawny, ani żadne prawa własności intelektualnej nie są przenoszone na użytkownika poprzez korzystanie lub dostęp do Strony; wszelkie prawa, tytuły prawne i udziały we wszystkich aspektach korzystania ze Strony pozostają własnością Wyborowej Pernod Ricard. Materiały znajdujące się na Stronie są udostępniane wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

   

  4. Ograniczenie odpowiedzialności

  W żadnym wypadku Wyborowa Pernod Ricard nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za bezpośrednie, przypadkowe, wtórne lub pośrednie straty lub szkody, w tym utracone zyski, utratę dochodów lub przychodów, utratę wartości firmy, przerwę w działalności lub utratę danych lub informacji, czy też szkody moralne, nawet jeśli Wyborowa Pernod Ricard została wcześniej powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód), szkody lub obrażenia powstałe w jakikolwiek sposób, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez czyn niedozwolony, naruszenie umowy lub w inny sposób, które odnoszą się do korzystania ze Strony lub jakichkolwiek materiałów Strony lub stron z hotlinkami do Strony, wynikają z korzystania lub dostępu do Strony lub są jego skutkiem bądź wynikają z niemożności korzystania ze Strony, lub są spowodowane jakimkolwiek brakiem działania, błędem, pominięciem, przerwaniem, wadą, opóźnieniem w transmisji operacyjnej, wirusem komputerowym lub awarią linii. Materiały znajdujące się na Stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Materiały zamieszczone na Stronie są dostarczane w stanie “tak jak są” i bez jakichkolwiek zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Wyborowa Pernod Ricard zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za zaniedbania i zrzeka się wszelkich gwarancji i zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych (czy to z mocy prawa, orzecznictwa, wykorzystania w obrocie czy innych), w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Wyborowa Pernod Ricard nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń, że korzystanie ze Strony będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że zawartość będzie poprawna, dokładna lub wiarygodna, ani że Strona lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Wyborowa Pernod Ricard nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń oraz wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązań związanych z korzystaniem z informacji zawartych na Stronie lub poleganiem na nich pod względem ich dokładności, niezawodności lub w inny sposób. Użytkownik (a nie Wyborowa Pernod Ricard) ponosi całkowity koszt wszelkich niezbędnych usług serwisowych, napraw lub korekt.

   

  5. Ochrona własności intelektualnej

  5.1. Ochrona Strony i jej zawartości przez prawa własności intelektualnej

  Sama Strona, jak również wszystkie materiały (teksty, wykresy, grafiki, loga, rysunki, obrazy itp.), które są publikowane na Stronie, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi (zwanymi dalej “Elementami Chronionymi”) i stanowią wyłączną własność Wyborowej Pernod Ricard. Poniższa lista nie jest wyczerpująca, a użytkownik zobowiązuje się w szczególności do tego, że nie będzie:

  • reprodukować, kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, składać, odtwarzać, rozpowszechniać, prezentować, pokazywać, rozpowszechniać, publicznie prezentować, przenosić, przekazywać, publikować, sprzedawać, przypisywać, sublicencjonować, przekazywać, udostępniać osobom trzecim, wprowadzać na rynek, w całości lub części Elementów Chronionych, w jakikolwiek sposób;
  • modyfikować, zmieniać, w całości lub w części Elementy Chronione, w szczególności w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony oraz dostępu do Strony w sposób inny niż interfejs połączenia z przestrzenią użytkownika, dostarczony użytkownikowi w tym celu przez Wyborową Pernod Ricard za pośrednictwem Strony.

  5.2. Ochrona znaków towarowych

  Wszystkie znaki towarowe i wszystkie związane z nimi logotypy, projekty, etykiety, projekty butelek oraz cała pozostała własność intelektualna związana z witryną https://www.martell.com/pl-pl/ wykorzystana w niniejszym dokumencie stanowią własność Wyborowej Pernod Ricard. Znaki towarowe Wyborowej Pernod Ricard nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są własnością Wyborowej Pernod Ricard, w sposób, który może wprowadzać w błąd lub w jakikolwiek sposób dyskredytować Wyborową Pernod Ricard. Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być powiązani, połączeni lub sponsorowani przez Wyborową Pernod Ricard.

  6. Linki

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i dostępność informacji udostępnianych przez strony internetowe, do których można umieścić link na Stronie (“Linki do stron powiązanych”). Odnośniki do Linków do stron powiązanych nie stanowią potwierdzenia ani skojarzenia z Wyborową Pernod Ricard takich stron z treścią, produktami, reklamami lub innymi materiałami prezentowanymi na takich stronach. Wyborowa Pernod Ricard nie jest autorem, nie redaguje ani nie monitoruje takich Linków do stron powiązanych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Wyborowa Pernod Ricard nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na takich Linkach do stron powiązanych.

  7. Prawo właściwe i jurysdykcja

  Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu, bez względu na jakiekolwiek zasady kolizji praw. O ile nie opisano inaczej, wszystkie materiały na Stronie są udostępniane wyłącznie w celu dostarczenia informacji o Wyborowej Pernod Ricard. Wyborowa Pernod Ricard, która kontroluje i obsługuje Stronę z witryny https://www.martell.com/pl-pl/, nie składa żadnych oświadczeń, że materiały te są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach.
  Wszelkie interpretacje, spory lub roszczenia dotyczące niniejszego Regulaminu będą podlegały wyłącznej jurysdykcji polskich sądów, bez względu na wielość stron postępowania, postępowania osób trzecich, w tym wszelkich zagrożeń wszczęciem postępowania, postępowaniem ochronnym i doraźnym.

  8. Informacje o użytkowniku i jego wizycie na tej Stronie

  Wyborowa Pernod Ricard przetwarza informacje o użytkowniku zgodnie ze swoją Polityką Prywatności http://www.martell.com/pl-pl/polityka-prywatności. Korzystając z tej Strony, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i zapewnia, że wszystkie dane dostarczone przez niego są zgodne z prawdą.

  Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2020

   

  Sprawdzanie wieku! Czy jesteś w wieku zezwalającym na legalne spożywanie alkoholu?
  Wybierz swój kraj lub region
  International
  Asia
  Chinese Mainland
  Hong Kong SAR (english)
  Hong Kong SAR (traditional chinese)
  Malaysia
  Singapore
  Taiwan
  Vietnam
  Canada (english)
  Canada (français)
  France
  Ghana
  Mexico
  Nigeria
  Poland
  Russia
  South Africa
  United Kingdom
  United States
  Rok

  Pamiętaj mnie

  Nie zaznaczaj tego pola, jeśli udostępniasz swoje urządzenie niepełnoletnim.

  WEJDŹ

  Martell & Co musi przetworzyć te informacje, aby sprawdzić, czy jesteś w wieku zezwalającym na legalny dostęp do naszej strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką ochrony prywatności

  ©2020 Martell. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  KORZYSTAJ Z ALKOHOLU ODPOWIEDZIALNIE Nie udostępniaj i nie przesyłaj dalej tych materiałów osobom niepełnoletnim.