Chính sách về quyền riêng tư

  CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

  Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của quý vị. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, cùng với các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng trang web www.martell.com (sau đây gọi là “Trang”) của chúng tôi và các tài liệu khác được đề cập trên đó, đặt ra cơ sở để chúng tôi thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ quý vị hoặc quý vị cung cấp cho chúng tôi (sau đây gọi là “Dữ Liệu”) sẽ được chúng tôi xử lý. Vui lòng đọc kỹ phần sau đây để hiểu cách xử lý và cách sử dụng Dữ Liệu của chúng tôi.

  Trong phạm vi Đạo Luật Số 78-17 về Công Nghệ Thông Tin, Tập Tin Dữ Liệu và Tự Do Công Dân ngày 6 tháng 1 năm 1978 của Pháp, đơn vị kiểm soát dữ liệu là MARTELL & CO (sau đây gọi là “Martell”), một công ty của Pháp đăng ký tại Cục Đăng Ký Công Ty và Thương Mại Angoulême theo số 342 438 892 có trụ sở đăng ký tại Place Edouard Martell, 16100 Cognac, Pháp.

  1. Thông tin chúng tôi thu thập từ quý vị

  Chúng tôi thu thập và xử lý các Dữ Liệu sau đây về quý vị:

  • Dữ liệu cá nhân (giới tính, họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ, quốc gia cư trú, ngày tháng năm sinh) mà quý vị đã tự nguyện gửi cho chúng tôi;
  • Thông tin thống kê và tổng quát (thời gian và ngày quý vị ghé thăm, chi tiết về các lần quý vị ghé thăm Trang (bao gồm cả Dữ Liệu về lưu lượng truy cập, Dữ Liệu về vị trí, các trang blog và Dữ Liệu truyền thông khác, dù các Dữ Liệu này là cần thiết cho mục đích thanh toán riêng của chúng tôi hay mục đích khác) và các nguồn tài nguyên mà quý vị truy cập;
  • Thông tin mà quý vị cung cấp bằng cách điền vào biểu mẫu trên Trang của chúng tôi. Ở đây bao gồm các thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký để sử dụng Trang của chúng tôi, đăng ký nhận thông báo về một dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở đăng ký nhận Bản Tin, yêu cầu thông tin từ chúng tôi hoặc gửi ý kiến. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu quý vị cung cấp thông tin nếu quý vị báo cáo một vấn đề về Trang của chúng tôi; nếu quý vị liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi về việc liên lạc đó.

  Khi quý vị truy cập Trang của chúng tôi, trình duyệt máy tính của quý vị sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và những URL đã truy cập của quý vị được thu thập và sử dụng để tổng hợp dữ liệu thống kê về việc sử dụng Trang của chúng tôi. Thông tin này có thể được sử dụng để giúp chúng tôi cải thiện Trang của chúng tôi và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

  Thông tin bắt buộc (chủ yếu là họ, tên, địa chỉ và email) phải được nhập vào các trường thông tin được đánh dấu sao trong các mẫu thu thập dữ liệu. Nếu các trường này được không hoàn thành, chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ nêu trên.

  2. Mục đích của việc xử lý

  Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu của quý vị mà chúng tôi thu thập, nhìn chung để:

  • đảm bảo rằng nội dung từ Trang của chúng tôi được trình bày một cách hiệu quả nhất cho quý vị và cho máy tính của quý vị;
  • cung cấp cho quý vị thông tin mà quý vị yêu cầu từ chúng tôi hoặc thông tin mà chúng tôi cảm thấy có thể quý vị quan tâm, nơi quý vị đã đồng ý để được liên lạc cho các mục đích đó;
  • biên dịch dữ liệu thống kê về việc sử dụng Trang của chúng tôi;
  • gửi bản tin, không bao gồm bất kỳ chào hàng thương mại nào;
  • tổ chức thăm quan các hầm rượu của Martell; và
  • thông báo cho quý vị về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi.

  3. Chuyển nhượng quốc tế

  Martell có thể chuyển nhượng vì các mục đích theo quy định tại Điều 3 của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này cho người nhận, nội bộ hay bên ngoài, có thể nằm ở các quốc gia có mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân khác nhau.

  Về mặt này, Martell đã thực hiện các biện pháp hợp đồng thích hợp, dựa trên các điều khoản mẫu của Ủy Ban Châu Âu, để chứng minh và/hoặc xác nhận rằng, trước khi nhận được Dữ Liệu của quý vị, những người nhận Dữ Liệu, bên trong hay bên ngoài ở các quốc gia sẽ xử lý Dữ Liệu của quý vị với mức độ bảo vệ thích hợp.

  4. Bảo Mật Dữ Liệu

  Martell cam kết bảo vệ an toàn cho Dữ Liệu của quý vị. Chúng tôi sử dụng một loạt các biện pháp và thủ tục để bảo vệ Dữ Liệu của quý vị không bị truy cập và sử dụng trái phép, tiêu huỷ do tai nạn hoặc bất hợp pháp, hoặc tình cờ bị mất, và thay đổi. Về mặt này, chúng tôi đã đặc biệt thực hiện các biện pháp kỹ thuật như tường lửa và các biện pháp tổ chức như hệ thống tên đăng nhập/mật khẩu hiệu quả, bảo vệ vật lý, v.v.

  5. Người nhận dữ liệu

  Người nhận Dữ Liệu của quý vị là:

  • bất kỳ thành viên nào của Martell, có nghĩa là Phòng Truyền Thông của Martell, Phòng Marketing của Martell và Dịch Vụ phụ trách các chuyến thăm của Martell,
  • các công ty có thể hỗ trợ Martell trong việc điều hành và/hoặc khai thác Trang,
  • và, có thể là bất kỳ thành viên nào của Nhóm Pernod Ricard, có nghĩa là công ty Pernod Ricard S.A. và bất kỳ công ty nào được kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Pernod Ricard S.A. theo quy định của Điều L.233-3, Bộ Luật Thương Mại Pháp hoặc kết hợp với các tài khoản của Pernod Ricard SA

  Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu của quý vị cho bên thứ ba nhằm các mục đích sau đây:

  • Nếu quý vị đã cho phép trước để chúng tôi chia sẻ những thông tin đó;
  • Nếu chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu để cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà quý vị yêu cầu;
  • Trong trường hợp chúng tôi bán bất kỳ việc kinh doanh hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu của quý vị cho người bán hoặc người mua tiềm năng đối với việc kinh doanh hoặc tài sản đó;
  • Nếu Martell hoặc về cơ bản là tất cả các tài sản của Martell đều được mua lại bởi một bên thứ ba, trong trường hợp đó Dữ Liệu của quý vị do Martell nắm giữ có thể là một trong những tài sản được chuyển nhượng;
  • Nếu chúng tôi có nhiệm vụ tiết lộ hoặc chia sẻ Dữ Liệu của quý vị để tuân thủ theo bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào hoặc để thi hành các Điều Khoản và Điều Kiện của Trang, hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của Martell, khách hàng của chúng tôi, hoặc những người khác. Điều này bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty và các tổ chức khác nhằm mục đích bảo vệ gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

  6. Liên kết tới các trang khác

  Trang của chúng tôi đôi khi có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp nhằm tạo sự tiện lợi cho quý vị. Nếu quý vị theo một liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số đó, xin lưu ý rằng những trang web đó có chính sách về quyền riêng tư của riêng họ và rằng chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm giải trình nào đối với những chính sách liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông Tin được thu thập thông qua những trang web đó. Vui lòng kiểm tra các chính sách đó trước khi quý vị gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web đó.

  7. Quyền đối với dữ liệu cá nhân được thu thập

  Theo Đạo Luật Số 78-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978 về Công Nghệ Thông Tin, Tập Tin Dữ Liệu và Tự Do Công Dân của Pháp đã sửa đổi, quý vị có quyền truy cập, sửa đổi, phản đối sử dụng Dữ Liệu của quý vị vì các lý do pháp lý và yêu cầu xóa Dữ Liệu của quý vị khỏi Trang.

  Tất cả các quyền đó đều phải được thực hiện bằng thư điện tử, cùng với bản sao một phần thẻ nhận dạng, gửi đến privacy@martell.com.

  Chúng tôi sẽ trả lời quý vị trong khoảng thời gian hợp lý từ khi nhận được yêu cầu của quý vị, theo luật hiện hành.

  Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu của quý vị chỉ cần đủ lâu cho mục đích cung cấp quyền truy cập vào Trang và các dịch vụ liên quan đến quý vị, hoặc theo sự cho phép của luật hiện hành.

  8. Thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư

  Chúng tôi đôi khi có quyền thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư tuỳ ý của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với việc xử lý Dữ Liệu của quý vị, chúng tôi đảm bảo rằng quý vị được thông báo về những thay đổi đó và sẽ yêu cầu quý vị đồng ý với những thay đổi này.

  9. Liên Lạc với Chúng Tôi

  Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi, ý kiến, yêu cầu và khiếu nại liên quan đến Chính Sách về Quyền Riêng Tư và các thông tin chúng tôi nắm giữ và cần được gửi tới ở privacy@martell.com. Tất cả các yêu cầu đều sẽ được xử lý kịp thời và hiệu quả.

   

  header-logo
  Kiểm tra tuổi! Bạn có ở độ tuổi uống rượu hợp pháp không?
  Chọn một quốc gia hoặc khu vực
  International
  Asia
  Chinese Mainland
  Hong Kong SAR (english)
  Hong Kong SAR (traditional chinese)
  Malaysia
  Singapore
  Taiwan
  Vietnam
  Canada (english)
  Canada (français)
  France
  Ghana
  Mexico
  Nigeria
  Poland
  Russia
  South Africa
  United Kingdom
  United States
  Năm

  Ghi nhớ tôi

  Vui lòng không đánh dấu vào ô này nếu thiết bị được dùng chung với trẻ vị thành niên.

  Nhập

  Martell & Co cần xử lý thông tin này để đảm bảo bạn đủ tuổi hợp pháp để truy cập trang web của chúng tôi theo luật hiện hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi ©2020 Martell. Đã được đăng ký bản quyền

  VUI LÒNG KHÔNG CHIA SẺ NỘI DUNG CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI BẰNG MỌI HÌNH THỨC. VUI LÒNG UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM